top of page
Beeldmerk Dertien
Logo Dertien

Algemene voorwaarden

Definities

  1. Dertien Voedingsbegeleiding & Personal Training, gevestigd in Rotterdam, KvK nummer 81994818 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Dertien. 

  2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt

  3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Dertien tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 1 Toepassingsgebied

 

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op  alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Dertien waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Dertien  in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

 

1.3 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde / toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Dertien is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

1.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 Offertes

 

2.1 Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

 

2.2 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

2.3 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Dertien mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Artikel 3 Tarieven en betalingen

 

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

3.2 Op de offerte staat de prijs van het gekozen product of traject vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten worden tevens vermeld.

 

3.3. Met acceptatie van de offerte van een product of traject ontstaat de verplichting tot betaling. Dertien komt het recht toe betaling vooraf te vergen en de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. 

 

3.4 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dertien heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt.

 

3.5 Facturen dienen binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

 

3.6 Betaling door cliënt gebeurt zonder korting of verrekening door middel van een overschrijving naar een door Dertien aan te wijzen bankrekening.

 

3.7 Indien een product of dienst online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de cliënt. Cliënt ontvangt pas toegang tot het product en/of traject en de content na betaling van het overeengekomen bedrag. 

 

3.8 Dertien heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een dienst  aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een traject aan te passen ter promotionele doeleinden.

 

3.9 Indien de cliënt in gebreke blijft bij het tijdig betalen van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

3.10 Dertien is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding.

 

3.11 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

3.12 Wanneer de cliënt niet tijdig betaalt, mag Dertien haar verplichtingen opschorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

3.13 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van cliënt, zijn de vorderingen van Dertien  onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

 

4.1 Cliënt zal Dertien steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dertien verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Dertien zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

4.3 Cliënt vrijwaart Dertien voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 

4.4 Wanneer de cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht loopt hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt.

 

Artikel 5 Uitvoering

 

5.1 Cliënt dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt voorafgaand aan een overeenkomst met Dertien.

 

5.2 Dertien voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde. Cliënt erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de cliënt.

 

5.3 Dertien is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

 

5.4 Doordat voor het geven van voedingsbegeleiding  gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Dertien niet garanderen dat het product op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

 

5.5 Dertien is gerechtigd de inhoud van een product of traject uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 

Artikel 6 Wijzigingen 

 

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

 

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dertien stelt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

6.3 Annulering van een overeenkomst door de cliënt is enkel schriftelijk mogelijk. Een overeenkomst kan tot 14 kalenderdagen na sluiting kosteloos worden herroepen, tenzij de werkzaamheden binnen die 14 dagen van start gaan. Bij tussentijdse beëindiging van een overeengekomen traject zal verrekening naar rato plaatsvinden.

 

6.4 Een afspraak, zowel digitaal als fysiek, kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, wordt 30% van de kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

 

6.5 Een afspraak, zowel digitaal als fysiek, kan alleen telefonisch of per e-mail worden verplaatst of geannuleerd. 


 

Artikel 7 Geheimhouding

 

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

7.2 Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 behoudt Dertien de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle adviezen, documenten, blogs, artikelen, ebooks,  werkwijzen, werkboeken en andere geestesproducten van Dertien, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 

8.2 Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 

8.3 Cliënt verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het product of traject te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Zowel het product als het traject is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Cliënt mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Dertien.

 

8.4 Het staat Dertien te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

8.5 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Dertien een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

 

Artikel 9 Overmacht

 

9.1 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, natuurramp, een pandemie, ongevallen, brand, of overheidsmaatregelen.

 

9.2 Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.


 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

10.1 Dertien is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 

 

10.2 Deelname aan een traject van Dertien is op eigen risico.

 

10.3 Dertien geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die tijdens of na de uitvoering van de product of traject ontstaan. 

 

10.4 Dertien is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

 

10.5 Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. 

 

10.6 In het geval dat Dertien een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Dertien in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij de wet anders bepaalt. 

 

Artikel 11 Klachten

 

11.1 Klachten over offertes, facturen en/of de geleverde producten of trajecten  zo snel mogelijk na het ontstaan van de klacht, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Dertien. Dertien streeft ernaar klachten binnen 5 kalenderdagen te behandelen.

 

11.2. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 5 kalenderdagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

11.3 Dertien dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12 Geschillen

 

12.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

12.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dertien  is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

bottom of page